CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIẾT NIỆU & THẬN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2019